Oldal kiválasztása

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 1. Bevezetés

A jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett constructionpapers.hu​ felhasználóinak és látogatóinak a jelen adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és az Infotv. szerinti „érintettek” adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés során betartja a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeket.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot bármikor módosíthassa, azonban a módosulásokról a kellő időben köteles a felhasználókat és látogatókat értesíteni.

A Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos magyar törvények az irányadók. A felmerülő kérdések a dataprotection@chsh.hu e-mail címen feltehetők.

Az Adatkezelő az Infotv. szerinti „érintettek” személyes adatait bizalmasan kezeli. Ehhez kialakít minden biztonsági feltételt (mind technikai, mind szervezési szinten) és az adatkezelési műveleteket olyan módon tervezi meg, hogy a személyes adatok lehető legteljesebb biztonságát garantálja és az érintettek magánszféráját védeni tudja.

Az Adatkezelő vállalja, hogy a jelen Szabályzatban szereplőket betartja.

 

 1. Definíciók

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Weboldal: a constructionpapers.hu weboldal;

 

 1. A weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.

Adatkezelő megnevezése:                    Dezső és Társai Ügyvédi Iroda

Adatkezelő székhelye:                          1011 Budapest, Fő utca 14-18.

Adatkezelő telefonszáma:                     +36 1 457 8040

Adatkezelő központi e-mail címe:          dataprotection@chsh.hu

Adatkezelés helyszíne:                         Az Adatkezelő székhelye

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:       Inclust Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen Szabályzat alapján az Infotv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu, a továbbiakban: NAIH) tájékoztatóit.

Az érintett a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek a Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

 

 1. Szerzői jogok

A Weboldal teljes tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogvédelem alá esik. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet.

 

 1. Adatvédelem

A jelen Szabályzat 2017. június 1. napjától visszavonásig érvényes és alkalmazandó.

A hozzájárulás kiterjed az Adatkezelőnél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott, a jelen Szabályzat 1. pontban idézett személyes adat kezelése megvalósul.

 

 1. Az adatkezelés elvei és jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulásához nem szükséges a törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.

Amennyiben az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetők.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatok kezelése csak a meghatározott cél érdekében lehetséges és az adatkezelés minden szakaszában köteles megfelelni az Adatkezelő ezen feltételnek. Kizárólag olyan adat kezelése lehetséges, amely elengedhetetlen az adatkezelés céljának eléréséhez, továbbá csak olyan mértékben és ideig, amely a megvalósuláshoz feltétlenül szükséges.

Amennyiben a felhasználó/látogató nem a saját személyes adatait adja meg a regisztráció során, úgy a megadott személytől a felhasználó/látogató köteles beszerezni annak hozzájárulását.

A Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az érintett a hozzájárulást a Weboldal hírlevél feliratkozás funkciójának igénybevételével, arra való megerősített feliratkozással adja meg. Az érintett hozzájárulását adja személyes adatai reklámtartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül külön-külön visszavonható az adatkezelőtől. A feliratkozás során az érintettnek kötelezően meg kell adnia teljes nevét és e-mail címét, opcionálisan megadhatja cégnevét és beosztását, pozícióját. Az adatkezelés ezen adatokra terjed ki.

A kezelt adatok körébe beletartozik a kapcsolatfelvétel dátuma, időpontja, a felhasználó IP címe, a látogatott oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó/látogató operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

A fentiekben megjelölt adatok kezelése azon célból történik, hogy az Adatkezelő, aki a Weboldal üzemeltetője is egyben, a szolgáltatása hatékonyságát mérje, azt ellenőrizhesse.

Az adatkezelés jogalapja továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Ennek alapján az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól, illetőleg a weboldal látogatásának napjától számított 2 év.

 

 1. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

Az Adatkezelő a Weboldal működéséhez külső webanalitikai kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek az Adatkezelőtől függetlenül végzik tevékenységüket.

Az Adatkezelő a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat („sütiket”) és web beacont („web jelző”) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A cookie-k által tárolt információkat (beleértve az érintett IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el az érintettek készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára az érintett azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatók az alábbi honlapon: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ . A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

A Weblap a felhasználókról korlátlanul és automatikusan gyűjt nem személyhez kötött információkat. Ezekből az adatokból személyes adat nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

 

 1. Adatok kezelése

A jelen Szabályzat 7. pontjában meghatározott céllal kezelt adatokat az Adatkezelő 2 évig őrzi meg, ezt követően azok törlésre kerülnek.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatok törlését az Adatkezelő bármely alábbi elérhetőségére megküldött kérelemmel lehet kezdeményezni:

 • e-mailben a dataprotection@chsh.hu e-mail címre vagy
 • postai levél útján a 1011 Budapest, Fő utca 14-18. címre, az Adatkezelőnek címezve.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az adatok tárolása az Adatkezelő székhelyén történik, annak kialakított számítógépes rendszerén keresztül és annak külön kialakított, a biztonság megőrzésére tekintettel, titkosítással ellátott szerverén.

Az Adatkezelő rendszerében az arra jogosultak férhetnek csak hozzá a tárolt adatokhoz, a rendszerében garantálja a hitelességet és a biztonságot, továbbá azt, hogy az adatok változatlanok, módosíthatatlanok legyenek. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok jogosulatlan általi hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással az Adatkezelőnek biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adtkezelő figyelemmel van a technika mindenkori fejlettségére és azt az adatkezelési és tárolási megoldást választja, amely a személyes adatok legmagasabb szintű védelmét biztosítja.

 

 1. Hírlevél

Ha az érintett hírlevelet kíván kapni a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda szolgáltatásai igénybevételével, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatban, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő az érintettől, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. Az érintettek jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein.

A Hírlevél feliratkozás ún. double opt-in módszert alkalmaz, tehát az e-mail cím megadása után egy megerősítő e-mail útján megküldött linkre való kattintással is jóvá kell hagyni a feliratkozási szándékot. Az Adatkezelő így biztosítja, hogy más, illetéktelen személy egy idegen e-mail címmel visszaélve jogtalanul regisztráljon harmadik személyt a Hírlevél szolgáltatásra. Azok az érintettek, akik úgy döntenek, hogy nem kívánnak a továbbiakban hírleveleket fogadni, a hírlevél végén található „Leiratkozom a hírlevél szolgáltatásról” linkre való kattintással bármikor le tudnak iratkozni a hírlevél szolgáltatásról. Ezenfelül az érintettek az Adatkezelő fenti elérhetőségére küldött e-mail üzenet vagy postai levél útján lemondhatják a hírlevél szolgáltatás igénybevételét.

Adatkezelés célja: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, marketing tevékenység.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, pozíció.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig, de legkésőbb az Adatkezelő megszűnéséig.

Adattárolás módja: elektronikusan.

 

 1. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha határidőn belül nem fordul bírósághoz.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az annak érkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, írásban, közérthető formában választ ad.

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat annak alábbi elérhetőségein:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

www.naih.hu

 

A jelen Szabályzatban meg nem határozott egyéb kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

 

Budapest, 2017. június 1.

Dr. Polauf Tamás

Vezető Partner

Dezső és Társai Ügyvédi Iroda

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezettek a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás